Komu przysługuje zachowek i w jakiej wysokości?

Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. zachowek to prawo przysługujące zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do uzyskania dwóch trzecich wartości udziału spadkowego jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. Powyższe oznacza, że nawet w przypadku, gdyby spadkodawca nie uwzględnił danego zstępnego, małżonka czy też rodzica w testamencie ma on możliwość wystąpienia o zasądzenie zachowku po zmarłym.

Czy można uchylić się od zapłaty zachowku?

Zachowek nie budzi sympatii wśród osób obdarowanych, które nie rozumieją zasadności dzielenia się spadkiem z osobą na którą spadkodawca nie wskazał rozporządzając swoim majątkiem na wypadek śmierci. Za oburzeniem spadkobierców kryją zrozumiałe pytania o to, czemu osoby nie wybrane przez spadkodawcę do dziedziczenia mają być obdarowane, czy spadkodawca nie ma prawa swobodnego decydowania o swoim majątku
i osobach którym chce go przekazać?

Odpowiedzią na powyższe pytania jest stanowisko Trybunały Konstytucyjnego zgodnie z którym „instytucja zachowku służy do ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonanych przez niego rozporządzeń w ramach przysługującej mu swobody testowania oraz poczynionych za życia darowizn”. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013r. sygn. akt P 56/11).

W praktyce stosowania prawa tuż po pytaniach o zasadność instytucji zachowku, pojawiają się następne w przedmiocie ewentualnych możliwości uchylenia się od konieczności jego zapłaty.

Zobacz nasz blog dotyczący prawa spadkowego http://www.sprawy-spadkowe.wroclaw.pl

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Należy wskazać, iż powyższe jest możliwe przede wszystkim przez wzgląd na wprowadzony przez ustawodawcę okres przedawnienia roszczeń o zachowek. I tu należy być szczególnie czujnym z uwagi na rozróżnienie wprowadzanych przez ustawodawcę terminów. Zgodnie bowiem z treścią art. 1007 § 1 k.c. „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu”, natomiast w świetle § 2 powyższego artykułu „roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się
z upływem lat pięciu od otwarcia spadku”.

W przypadku, gdy uprawniony wystąpi z roszczeniem o wypłatę zachowku po upływie przewidzianego, pięcioletniego okresu na dochodzenie roszczeń obowiązany winien podnieść zarzut ich przedawnienia. W ten sposób zostanie zwolniony z obowiązku wypłaty zachowku.