Zgodnie z art. 31 § 1 k.r. i o. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich”. W praktyce ustawowa wspólność majątkowa małżeńska ma zarówno liczne zalety jak i wady. Wśród zalet niewątpliwie wyróżnić można fakt ochrony prawnej gromadzonego przez strony, niejednokrotnie latami majątku wspólnego. Ważnym aspektem jest również to, że ustawowa wspólność majątkowa daje stronom możliwość łączenia majątków, przez co ich łączna wartość staje się wyższa a to z kolei daje podstawy do ubiegania się o możliwość zaciągnięcia zobowiązań finansowych większej wysokości bądź też w ogóle daje możliwość uzyskania kredytu. Z drugiej jednak strony właśnie kwestia zaciągania zobowiązań finansowych może niejednokrotnie rodzić problemy. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wspólność ustawowa małżeńska ma rację bytu jedynie w sytuacji, gdy relacje między małżonkami umożliwiają wspólny zarząd majątkiem do czego małżonkowie są zobligowani zgodnie z treścią art. 36 § 1 k.r. i o. powyższy przepis wskazuje, iż małżonkowie obowiązani są w szczególności do udzielania sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

Niewątpliwym problemem jest sytuacja, w której relacje między małżonkami są na tyle niepoprawne, że nie są w stanie porozumiewać się w żadnej kwestii w tym zwłaszcza majątkowej. Niestety praktyka pokazuje, iż niezmiernie rzadkim jest sytuacja, gdy małżonkowie, których związek nie przetrwał próby czasu są w stanie porozumieć się. Powyższe rodzi ogromny problem, gdyż nawet w sytuacji gdy małżonkowie złożyli już pozew o rozwód czy separację ustanie wspólności majątkowej między nimi powstanie dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód czy separację. Z uwagi na fakt, że postępowania sądowe w powyższym zakresie trwają nieraz latami interes majątkowy stron może być znacznie zagrożony.

Z uwagi na powyższe przewidziano instytucję ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej między stronami, która jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1998 sygn. akt I CKN 906/97 może być ustanowiona w sytuacji gdy wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego.

Sąd każdorazowo będzie zatem badał czy zaszły przesłanki do ustanowienia rozdzielności majątkowej między stronami oraz czy interes którejkolwiek ze stron nie jest zagrożony.

Wartym uwagi jest to, że jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego rozdzielność majątkowa między małżonkami nie może być ustanowiona w sytuacji, gdy zmierza ona do utrwalenia przewagi majątkowej jednego z małżonków.