Podczas rozwodu z orzekaniem o winie najwięcej problemów nastręczają dowody, a mianowicie to jakie dowody przedłożyć by np. udowodnić zdradę współmałżonka. W przypadku zdrady nie rzadko bowiem jest tak, że małżonek wie, iż jest zdradzany, jednakże nie posiada żadnych dowodów, żeby tą zdradę udowodnić, gdyż nawet jeśli współmałżonek do zdrady się przyznał to w sądzie tego faktu wcale potwierdzić nie musi, dlatego, żeby w postępowaniu rozwodowym zdradę udowodnić nie rzadko na świadka powołuje się kochankę męża bądź kochanka żony.

Decydując się na powołanie świadka, którym będzie nowy partner współmałżonka, pamiętać należy, że zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące świadków, a osoba, która wnioskuje o przesłuchanie danej osoby w charakterze świadka w pierwszej kolejności powinna wskazać imię, nazwisko oraz adres świadka, którego powołuje oraz powinna oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami świadka stwierdzone.

Z reguły więc nie ma problemu, żeby wskazać na jaką okoliczność daną osobę powołujemy, w przypadku kochanka oczywistym jest, że chodzi o potwierdzenie zdrady współmałżonka, jeśli jednakże nie wiemy kim kochanek współmałżonka jest, a więc wówczas, gdy nie dysponujemy jego imieniem i nazwiskiem, bądź nie znamy adresu tej osoby, to niestety, ale powołanie na świadka kochanka/kochanki nie będzie możliwe.

Rozważając powołanie na świadka w procesie rozwodowym kochanka/kochanki bardzo często pojawia się również obawa, że taka osoba po prostu nie pojawi się w sądzie i nie złoży zeznań, więc zdrady mimo wszystko nie udowodnimy. Wiedzieć jednakże należy, iż ustawodawca przewidział takie sytuacje, a świadek wcześniej czy później będzie musiał w sądzie się zjawić.

Podobne artykuły:

Jak udowodnić przemoc psychiczną – rozwód z powodu znęcania psychicznego – DOWODY

Czy powołanie świadków będzie wystarczające do udowodnienia zdrady

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skazuje świadka na grzywnę, po czym wzywa go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skazuje go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. Jeśli więc świadek bez usprawiedliwienia nie pojawia się w sądzie, gdyż najzwyczajniej w świecie nie chce zeznawać, to takie zachowanie będzie skutkować nałożeniem na niego grzywny oraz przymusowym doprowadzeniem, świadek nie może więc uchylić się od składania zeznań tylko dlatego, że nie chce w danej sprawie się wypowiadać. 

Jeszcze inaczej sytuacja się kształtuje, gdy świadek co prawda w sądzie i na rozprawie się pojawi, jednakże nie będzie chciał zeznawać, bądź, gdy istnieje poważna obawa, że zeznania te będą dalekie do prawdy. Podkreślić należy, iż na gruncie procesu cywilnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia.

Jeśli więc na świadka został wezwany kochanek/kochanka to osobie tej nie przysługuje prawo do odmowy składania zeznań, czyli taka osoba będzie musiała zeznawać, z kolei za nieuzasadnioną odmowę zeznań sąd może skazać świadka na grzywnę, lub nawet nakazać aresztowanie świadka na czas nieprzekraczający tygodnia. A co w przypadku, gdy świadek będzie kłamać?

Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań oraz przewodniczący odbiera od niego przyrzeczenie, przyrzeczenia nie składają tylko świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, oraz osoby skazane wyrokiem prawomocnym za fałszywe zeznania, z kolei inni świadkowie mogą być za zgodą stron zwolnieni przez sąd od złożenia przyrzeczenia.

Jeśli więc istnieje obawa, że świadek nie będzie mówić prawdy nie należy zgadzać się, aby zwolnić daną osobę od złożenia przyrzeczenia, zdarza się bowiem, że uroczysta forma tego przyrzeczenia powoduje, że świadkowie boją się kłamać z uwagi na możliwą odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań, choć oczywiście samo pouczenie o odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy również może rodzić taką odpowiedzialność.

Na koniec warto podkreślić, że powołanie na świadka kochanka współmałżonka przynosi czasem dużo lepszy skutek od zamierzonego. Nie rzadko bowiem zdarza się, że gdy współmałżonek dowiaduje się, iż jego nowy partner jest wzywany do sądu w charakterze świadka, to wtedy po prostu taki małżonek przyznaje się do zdrady i dąży do szybkiego zakończenia procesu rozwodowego, biorąc na siebie wyłączną winę za rozpad małżeństwa, byle tylko uniknąć kłopotliwych zeznań kochanka.