Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują zaś w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, jak i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia, w przypadku braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. W praktyce z realizacją kontaktów istnieje bardzo duży problem, w szczególności, gdy rodzice dziecka są mocno skonfliktowani, kontakty można jednakże egzekwować na drodze sądowej.

Nierzadko zdarza się, że matka dziecka, chcąc na nowo ułożyć sobie życie, decyduje się na wyprowadzkę z dotychczasowego miejsca zamieszkania, oczywiście wraz z dzieckiem, nie zważając na to, że tym samym ograniczy ojcu dziecka bezpośredni kontakt z potomkiem, w szczególności, gdy jej nowe miejsce zamieszkania oddalone jest o kilkaset kilometrów. Ojciec dziecka w takiej sytuacji może podjąć określone działania, jednakże ich skuteczność zależy od okoliczności danej sprawy.

W sytuacji, gdy dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania przy matce, jednakże ojciec ma prawo współdecydować o zmianie miejsca pobytu dziecka, matka powinna uzyskać zgodę ojca dziecka na wyjazd, a jeśli ojciec się nie zgodzi, wówczas spór w tym zakresie powinien rozstrzygnąć sąd. Samowola matki w tym zakresie może natomiast stanowić podstawę do zainicjowania postępowania w zakresie przysługującej jej władzy rodzicielskiej. Odrębną natomiast kwestią są kontakty ojca z dzieckiem w sytuacji, gdy matka wraz z dzieckiem się wyprowadzi.

Jak zostało powyżej wskazane, kontakty rodzica z dzieckiem to zarówno prawo, jak i obowiązek, najkorzystniej jest więc, gdy rodzice potrafią porozumieć się w zakresie kontaktów, gdyż istnieje wówczas większa szansa, że kontakty te będą realizowane, w rzeczywistości niestety nie często rodzice umieją ze sobą współpracować w tym zakresie.

Wyprowadzka matki wraz z dzieckiem do miejsca znacznie oddalonego od dotychczasowego miejsca zamieszkania teoretycznie stanowi utrudnianie kontaktów z dzieckiem, w praktyce jednakże nikogo nie można zmusić do mieszkania w określonym miejscu, jak również samo egzekwowanie orzeczonych kontaktów może nie być zasadne bo kontakty te najpewniej nie będą możliwe do zrealizowania, dlatego najkorzystniejsze z punktu widzenia ojca dziecka będzie złożenie ponownego wniosku o uregulowanie kontaktów, z uwzględnieniem obecnej sytuacji.

Oczywiście jeżeli rodzice się porozumieją, wówczas nie jest konieczne, aby sąd ustalaniem kontaktów się zajmował, jeśli jednak konsensus jest niemożliwy do wypracowania, może się okazać, że droga sądowa jest jedynym rozwiązaniem.

W sytuacji, gdy rodzice mieszkają daleko od siebie, z oczywistych względów osobiste kontakty z dzieckiem nie będą częste, dlatego najkorzystniej jest ubiegać się o nieco rzadsze, lecz przez to dłuższe kontakty. Ponadto, warto wnioskować, aby sąd w pewien sposób „zabezpieczył” wykonywanie kontaktów.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności: zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu; zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach, bądź odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.

Ojciec może więc żądać finansowego zabezpieczenia realizacji swych kontaktów, jak również może żądać pokrycia kosztów podróży, żeby zobaczyć się z dzieckiem.

Wyprowadzka matki z dzieckiem do innej miejscowości, nawet bardzo oddalonej, z całą pewnością nie ułatwi ojcu kontaktów z dzieckiem, lecz nie oznacza to, że kontakty te zupełnie ustaną, gdyż ojciec dysponuje środkami prawnymi, które chronią jego interesy.