W potocznym rozumieniu obdukcja to zaświadczenie wydane na podstawie badania lekarskiego, w którym lekarz opisuje stwierdzone u pokrzywdzonego obrażenia ciała. O wykonanie obdukcji zwracają się zazwyczaj ofiary przemocy w rodzinie, które w ten sposób chcą udokumentować fakt znęcania się fizycznego nad nimi na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego. Szybie przeprowadzenie badania lekarskiego w przypadku uszkodzeń ciała powstałych na skutek przemocy jest zatem niezbędne, aby ofiara mogła domagać się ochrony prawnej z tego tytułu, pamiętać jednak należy, iż na gruncie obowiązujących przepisów, zaświadczenie lekarskie będące obdukcją wymaga zachowania pewnych warunków formalnych oraz musi być przeprowadzone przez odpowiedniego lekarza, zatem zaświadczenie lekarskie wydane np. przez lekarza pierwszego kontaktu, w którym wskazany zostanie rodzaj i ewentualna przyczyna obrażeń poszkodowanego, nie jest obdukcją zgodnie z obowiązującą literą prawa.

Zobacz także:

Jak eksmitować osobę dopuszczającą się przemocy w rodzinie

Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

Obdukcja,w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów, to specjalistyczne badanie lekarskie, które może zostać wykonane tylko przez lekarza medycyny sądowej, który jest wpisany na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa właściwego Sądu Okręgowego. Biegłych lekarzy nie jest zatem zbyt wielu, przez co i kontakt z nimi może być utrudniony, jednakże pozyskanie informacji, który lekarz jest biegłym sądowym nie jest trudne, gdyż listy biegłych są zazwyczaj publikowane na stronie internetowej właściwego sądu.

Sporządzenie obdukcji wymaga nie tylko przeprowadzenia przez lekarza stosownego badania pokrzywdzonego, lecz również połączona jest z wywiadem pacjenta, gdyż lekarz musi określić zakres obrażeń u poszkodowanego oraz przyczynę ich powstania. Wykonanie obdukcji zleca zazwyczaj organ prowadzący postępowanie w danej sprawie, a więc prokuratura lub sąd, który w postanowieniu o powołaniu biegłego wskaże kwestie, które opinia powinna wyjaśnić, a więc np. jakich obrażeń doznał pokrzywdzony w wyniku zdarzenia, jaki był mechanizm powstania tych obrażeń oraz czy powstałe uszkodzenia ciała trwać będą do 7 dni, czy też dłużej.

Oczywiście można również samemu udać się do biegłego lekarza o wydanie obdukcji, pamiętać jednak należy, iż w takim przypadku wydana opinia będzie tzw. opinią prywatną, a więc nie będzie stanowić dowodu co do przyczyn powstania obrażeń, co oznacza, że w toku postępowania właściwy organ i tak zleci przeprowadzenie kolejnej obdukcji przez biegłego lekarza. Koszty obdukcji wykonanej na żądanie pokrzywdzonego pokrywa on sam, gdyż obdukcja jest płatna, za wyjątkiem obdukcji wykonywanej na zlecenie organu prowadzącego postępowanie.

Zlecenie wykonania obdukcji przez właściwy organ może zatem zostać mocno odsunięte w czasie i zanim dojdzie do właściwego badania, obrażenia u pokrzywdzonego w znacznym zakresie się po prostu wygoją, a opinia nie będzie więc wówczas kompletna. Istotne zatem jest, aby bezpośrednio po akcie przemocy domowej, pokrzywdzony uzyskał zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Zaświadczenie takie, które często nazywane jest potocznie obdukcją, zobowiązany jest wydać każdy lekarz do którego pokrzywdzony się zgłosi, nie trzeba więc udawać się do lekarza sądowego, jak ma to miejsce przy typowej obdukcji. Wskazane zaświadczenie można uzyskać także w ośrodku nocnej pomocy opieki zdrowotnej, na szpitalnym oddziale ratunkowym czy w szpitalu pełniącym ostry dyżur.

Jak zostało powyżej wskazane, wydanie zaświadczenia dotyczącego obrażeń powstałych na skutek przemocy w rodzinie jest obowiązkiem każdego lekarza i zawsze jest dla pokrzywdzonego bezpłatne, niezależnie od tego czy pokrzywdzony jest ubezpieczony, czy udał się do ośrodka, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia bądź czy zgłosił się do prywatnego gabinetu lekarskiego. W zaświadczeniu tym lekarz wskazuje: imię, nazwisko oraz datę urodzenia osoby badanej; adres zamieszkania osoby badanej; rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby badanej; imię, nazwisko i specjalizację lekarza prowadzącego badanie; imię, nazwisko innych osób obecnych przy badaniu; pełną nazwę świadczeniodawcy wystawiającego zaświadczenie; datę i godzinę przeprowadzenia badania; datę i godzinę wystawienia zaświadczenia oraz opinię o stanie zdrowia osoby badanej, będącą wynikiem przeprowadzonego badania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych przyczyn i czasu ich powstania.

Warto przeczytać:

Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej – jak założyć sprawę karną?

Uzyskanie wskazanego zaświadczenia jest w przypadku przemocy w rodzinie bardzo istotne, gdyż często jest to jedyny dokument stanowiący dowód na to jakich obrażeń doznał pokrzywdzony, którym będzie się posiłkował również biegły sądowy w przypadku zlecenia wykonania mu obdukcji pokrzywdzonego. Poza uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, dobrze jest również udokumentować powstałe obrażenia zdjęciami, gdyż one również będą bardzo pomocne przy sporządzaniu obdukcji przez biegłego sądowego.

Kancelaria adwokacka specjalizująca się w pomocy ofiarom przemocy domowej  – kontakt