Alimenty kojarzą się przede wszystkim ze świadczeniem pieniężnym przekazywanym na rzecz dziecka, jednakże mogą one również obciążać np. byłego małżonka czy dorosłe dzieci względem rodziców, niezależnie jednak od tego od kogo i na czyją rzecz alimenty zostały ustalone, zawsze możliwa jest ich modyfikacja.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, dlatego jeżeli obowiązek alimentacyjny jest dla zobowiązanego do ich uiszczania zbyt dotkliwy i nadmiernie go obciąża, zasadne będzie złożenie powództwa o obniżenie alimentów.

Powództwo o obniżenie alimentów zobowiązany do ich przekazywania może złożyć w każdym czasie, kiedy wystąpią ku temu przesłanki wskazane w ustawie, a więc jak zostało wskazane powyżej, wówczas, gdy nastąpi zmiana stosunków. Zgodnie z kolei z przyjętą w orzecznictwie praktyką, zmiana stosunków powinna mieć charakter istotny.

Istotność każdorazowo podlega ocenie sądu rodzinnego. Zmiana uzasadniająca obniżenie alimentów może dotyczyć zarówno sytuacji uprawnionego, jak i zobowiązanego poprzez pogorszenie albo poprawę ich sytuacji materialnej, jeśli więc np. istotnie zmniejszyły się lub ustały możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji z powodu jego choroby, wówczas ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego powinien zostać skorygowany przez stosowne zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1969 r., sygn. akt: III CRN 54/69, w którym Sąd stwierdził, iż „przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (…), należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i majątkowych stron. W wypadku gdy zobowiązany do alimentacji posiada określony majątek, o zmianie okoliczności świadczy nie tylko zmiana stosunków własnościowych (utrata lub powiększenie majątku), lecz także zmiany w zakresie faktycznego dysponowania majątkiem, możliwości jego upłynnienia w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych itp.”, może się więc okazać, iż roszczenie o obniżenie obowiązku alimentacyjnego nie zostanie uwzględnione, nawet jeżeli możliwości zarobkowe zobowiązanego się obniżyły, jeśli posiada on majątek z którego świadczenie to może zostać zaspokojone.

Występując z pozwem o obniżenie obowiązku alimentacyjnego, zobowiązany musi przede wszystkim wykazać w nim, że nastąpiła istotna zmiana stosunków, a więc, że jego możliwości zarobkowe i majątkowe uległy pogorszeniu, co uzasadnia obniżenie dotychczasowego obowiązku alimentacyjnego.

W pozwie należy więc dokładnie opisać na czym owa zmiana polega, czym została spowodowana i jak obecnie kształtuje się sytuacja materialna zobowiązanego. Jeżeli zatem np. z powodu choroby zobowiązany mniej zarabia, gdyż nie może pracować w takim wymiarze czasu jak uprzednio, bądź w ogóle zaprzestał wykonywania pracy, gdyż jego stan zdrowia mu nie pozwala pracować, w piśmie kierowanym do sądu należy wówczas wskazać od kiedy zobowiązany zaczął chorować oraz jak wpłynęło to na jego możliwości zarobkowe, dobrze jest również podnoszone okoliczności poprzeć odpowiednimi dowodami, a więc np. dokumentacją medyczną, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem o osiąganych zarobkach.

Zobacz także:

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z PERSPEKTYWY ZOBOWIĄZANEGO DO ICH UISZCZANIA

Na zakres obowiązku alimentacyjnego, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 28 listopada 1975 r., sygn. akt: III CRN 330/75, wpływ mają również usprawiedliwione potrzeby zobowiązanego. W przytoczonym wyroku Sąd wskazał bowiem, że „nie można wymagać od inwalidy zwłaszcza zaliczonego do drugiej grupy inwalidzkiej, aby przedsiębrał starania o uzyskanie dochodów z takim wysiłkiem, który przekracza jego możliwości fizyczne i w konsekwencji mógłby zaważyć na jego zdrowiu w sposób ujemny. Ocena możliwości zarobkowej (…) nie może się wyrażać w wymaganiu aktywizacji działalności zarobkowej z uszczerbkiem dla zdrowia. Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego”, jeśli więc poprzez problemy zdrowotne zobowiązanego do alimentacji dodatkowo zwiększyły się jego usprawiedliwione potrzeby, np. ze względu na zakup leków, te okoliczności również należy w sądzie podnieść i przedstawić dowody na poparcie wysuwanych twierdzeń, dobrze jest więc gromadzić rachunki i faktury za zakup leków. Jeśli zaś jakaś okoliczność nie może być potwierdzona odpowiednimi dokumentami, wówczas dobrze jest powołać świadków, którzy potwierdzą w jaki sposób zmieniła się sytuacja zobowiązanego.