Bardzo wiele młodych małżeństw wspólne życie rozpoczyna od zaciągnięcia kredytu i najczęściej jest to kredyt na mieszkanie, którego spłata jest rozłożona czasem nawet na 30 lat. Tak długie i wysokie zobowiązanie kredytowe robi się jednak problematyczne w przypadku, gdy małżonkowie postanawiają po kilku latach zakończyć swoje małżeństwo, gdyż w takiej sytuacji podział wspólnego majątku oznaczać będzie podział zadłużonego mieszkania, a więc pojawia się pytanie, kto ma spłacać wspólnie zaciągnięty kredyt?

Przede wszystkim już na wstępie należy podkreślić, iż w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego, sąd nie będzie się zajmował dzieleniem długów jakie małżonkowie zaciągnęli w trakcie trwania małżeństwa, gdyż, jak sama nazwa wskazuje, sąd dokonuje jedynie podziału majątku, a więc zgromadzonych aktywów. Może więc okazać się, iż dotychczas wspólne mieszkanie, którego zakup został sfinansowany ze wspólnie zaciągniętego kredytu, zostanie przyznane tylko jednemu z małżonków, należy jednak pamiętać, że nie oznacza to, że drugi małżonek, który mieszkania nie otrzymał, zostanie w ten sposób automatycznie zwolniony ze zobowiązania kredytowego zaciągniętego na zakup mieszkania.

Małżonkowie decydujący się na kupno mieszkania na kredyt, zawierają w tym zakresie umowę z bankiem, oboje więc są dłużnikami banku i oboje są zobowiązani do regularnej spłaty zaciągniętego zobowiązania i faktu tego nie zmienia okoliczność, że małżonkowie się rozwiedli lub, że mieszkanie zostało przyznane tylko jednemu z nich, nawet jeśli w orzeczeniu dotyczącym podziału majątku sąd zobowiąże małżonka, który mieszkanie otrzymał, do regularnej spłaty zobowiązania. W przypadku zaległości w systematycznej spłacie kredytu, bank swą wierzytelność będzie mógł dochodzić od każdego z dłużników, a więc finalnie może okazać się, że kredyt będzie musiał spłacać małżonek, który owego mieszkania nie posiada. Jak więc ustrzec się przed taką sytuacją?

Zobacz także:

Jakich błędów nie popełnić podczas podziału majątku

Jak się przygotować do sprawy o podział majątku

Rozwiązanie powyższego problemu jest możliwe na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, jednakże, aby można było je zastosować, konieczne jest współdziałanie ze sobą zarówno byłych małżonków, jak i banku. Zgodnie bowiem z obowiązującymi uregulowaniami, osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje wówczas z długu zwolniony. Oznacza to więc, że na miejsce małżonka, który mieszkania nie otrzymał, może wstąpić były współmałżonek, któremu mieszkanie zostało przyznane, który od tej pory sam będzie zobowiązany do spłacania kredytu mieszkaniowego. Taki zabieg jest jednakże możliwy tylko wówczas, gdy bank wyrazi na niego zgodę, co w praktyce oznacza wiele formalności związanych ze sprawdzeniem zdolności kredytowej małżonka, który zobowiązanie miałby przejąć, bank bowiem, będzie chciał jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

Procedura sprawdzania zdolności kredytowej małżonka przy przejęciu długu jest bardzo podobna do procedury ubiegania się o przyznanie kredytu, niestety więc, bardzo często bank nie zgadza się na przejęcie długu przez współmałżonka, bojąc się, że jego dochody nie wystarczą na pokrycie zobowiązań. W takiej więc sytuacji rozważyć można, aby na miejsce małżonka, który od długu chce się uwolnić, wstąpiła inna osoba, która wówczas stanie się współkredytobiorcą, bank jednakże też musi w takim przypadku wyrazić zgodę na zmianę osoby dłużnika. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez bank wniosku dotyczącego zmiany osoby dłużnika, sporządzany jest do umowy kredytowej stosowny aneks. Na podstawie takiego aneksu następuje zmiana dłużnika i były małżonek, który po podziale majątku nie otrzymał mieszkania, zostaje zwolniony od odpowiedzialności wobec banku za zaciągnięty podczas małżeństwa kredyt.

W przypadku, gdy do przejęcia długu przez inną osobę nie dojdzie, należy mieć nadzieję, że były małżonek będzie systematycznie spłacać kredyt, gdyż wówczas bank nie będzie się zwracał do drugiego małżonka z roszczeniem o zapłatę. Jeśli jednak zdarzy się już, że raty kredytu nie będą regulowane przez byłego małżonka, to niestety małżonek, który został bez mieszkania, będzie musiał je uiszczać, gdyż jeśli tego nie zrobi, bank z pewnością będzie dochodził swej wierzytelności przed sądem, a następnie rozpocznie egzekucję komorniczą. W takiej sytuacji małżonek, nie będący właścicielem mieszkania, nie pozostaje jednak bez ochrony, gdyż uiszczenie rat kredytu, w przypadku, gdy zapadło orzeczenie sądu o podziale majątku w którym drugi małżonek został zobowiązany do ich regulowania, będzie rodzić po jego stronie tzw. roszczenie regresowe, na podstawie którego będzie można domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy. Roszczenia regresowego można dochodzić jednakże tylko w odrębnym postępowaniu.

Na zakończenie wspomnieć jeszcze należy, iż o ile sąd długów małżonków, podczas postępowania o podział majątku, nie podzieli, to jednak może uwzględnić okoliczność, że nieruchomość jest obciążona kredytem w przypadku ustalania wysokości spłat na rzecz małżonka, który nieruchomości nie otrzymał. Powyższe wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt: I CSK 205/09, w którym Sąd stwierdził, iż „ wartość lokalu, będącego przedmiotem podziału w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, powinna być ustalona przy uwzględnieniu hipoteki obciążającej ten lokal”. W praktyce oznacza to, że ustalając wysokość spłat na rzecz danego małżonka, sąd powinien wziąć pod uwagę wartość nieruchomości pomniejszoną o wartość zaciągniętego kredytu.