Gdy opadną emocje związane z rozwodem, przychodzi czas na kolejny krok, czyli na podział wspólnego majątku. Jak sama nazwa wskazuje, na skutek podziału, majątek należący do tej pory wspólnie do obydwóch małżonków, jest pomiędzy nich dzielony, zatem każdy z małżonków otrzymuje na własność określone rzeczy, czyli ruchomości i nieruchomości, stanowiące dotychczas współwłasność małżonków.

W przeciwieństwie jednak do rozwodu, podziału majątku wspólnego wcale nie musi zostać orzeczony przez sąd i nie musi w tym zakresie być wszczynane odrębne postępowanie, jak to jednak zwykle bywa, wiele zależy od samych, były już, małżonków, gdyż to do nich należy decyzja w jakim trybie nastąpi podziału majątku wspólnego.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż podział majątku wspólnego może zostać dokonany już w wyroku orzekającym rozwód, wówczas więc wszelkie sprawy dotyczące małżonków i ich rodziny zostaną rozstrzygnięte jednym orzeczeniem. Żeby jednakże tak się stało, konieczny jest wniosek przynajmniej jednego z małżonków w tym zakresie, a więc podczas postępowania rozwodowego należy jasno zakomunikować i wnioskować o to, żeby sąd orzekł również o podziale majątku wspólnego.

Takie rozwiązanie wydaje się dla małżonków najkorzystniejsze, gdyż nie wymaga zainicjowania kolejnego postępowania sądowego, co oczywiście wszystko przyspiesza i nie generuje dodatkowych kosztów, wiedzieć jednakże należy, że rozstrzygnięcie o podziale majątku wspólnego w wyroku rozwodowym jest możliwe tylko wówczas, gdy rozpoznanie sprawy w tym zakresie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

W praktyce dokonanie podziału majątku wspólnego i zawarcie rozstrzygnięcia w tym zakresie w wyroku orzekającym rozwód jest możliwe tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości i sporu jakie przedmioty wchodzą do majątku wspólnego małżonków i gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu samego podziału, a więc, gdy już wcześniej ustalą jak podzielą majątek wspólny.

Alternatywnym rozwiązaniem jest podział majątku u notariusza lub w drodze umowy zawartej przez były małżonków. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie możliwe jest do zastosowania tylko wówczas, gdy między małżonkami nie ma sporu i gdy uprzednio małżonkowie ustalą w jakiś sposób chcą dokonać podziału, a więc muszą zaistnieć bardzo podobne okoliczności jak w przypadku podziału majątku w postępowaniu rozwodowym.

Skorzystanie ze wskazanych rozwiązań jest o tyle korzystne, że pozwala dokonać podziału majątku w przeciągu kilku dni oraz minimalizuje koszty takiego podziału, pamiętać jednak należy, że podział majątku w formie zwykłej umowy pisemnej zawartej pomiędzy małżonkami jest możliwy tylko wówczas, gdy w skład majątku wspólnego nie wchodzą żadne nieruchomości. Powszechnie obowiązujące przepisy wprost bowiem stanowią, że czynności mające za przedmiot nieruchomość muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego, w przypadku więc, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi np. dom bądź działka, podział tego majątku może zostać dokonany tylko w formie aktu notarialnego.

Podziału majątku wspólnego można również dokonać przed sądem, w odrębnym od procesu rozwodowego postępowaniu, tutaj jednak również możliwe są niejako dwa rozwiązania. Otóż, wniosek o podział majątku kierowany do sądu można złożyć wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do tego podziału, a więc, gdy nie ma sporu i gdy tak naprawdę nie ma przeszkód by podziału dokonać u notariusza lub w formie umowy, bądź wtedy, gdy spór istnieje i gdy o sposobie podziału będzie musiał zdecydować sąd, gdyż małżonkowie nie potrafią osiągnąć konsensusu w tym zakresie.

W pierwszym przypadku, gdy podział majątku ma być tylko niejako zatwierdzony przez sąd, postępowanie nie powinno trwać długo, choć i tak podział nastąpi znacznie później niż w przypadku podziału na drodze pozasądowej, co wynika przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia przez sąd określonych czynności i terminów wyznaczania kolejnych spraw. Natomiast podział majątku wspólnego w sytuacji, gdy małżonkowie nie są co do niego zgodni, występuje spór w zakresie składników majątku wspólnego bądź, gdy pojawiło się żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, czyli nierówny podział majątku, powoduje, że wchodzimy na grunt długiego i często bardzo skomplikowanego postępowania sądowego.

W takim bowiem przypadku sąd zobowiązany będzie wyjaśnić wszystkie sporne kwestie, co nie rzadko wymaga również powołania biegłych sądowych w sprawie, i w oparciu o te informacje zobowiązany będzie wydać rozstrzygnięcie, które stanowić będzie kompromis pomiędzy małżonkami, co oczywiście niesie ze sobą ryzyko, że jednak i druga strona takiego postępowania nie będzie w jakimś stopniu zadowolona z wydanego orzeczenia.

POTRZEBUJESZ SKUTECZNEGO WSPARCIA ADWOKATA PODCZAS PODZIAŁU MAJĄTKU

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski z Wrocławia specjalizuje się w sprawach o podział majątku, w tym w postępowaniach gdzie w grę wchodzi majątek o wysokiej wartości. Obsługujemy Klientów z Wrocławia oraz innych miast w Polsce. Specjalizujemy się w trudnych postępowaniach na bazie konfliktu stron. 

Zobacz naszą ofertę dotyczącą podziału majątkuOFERTA PODZIAŁ MAJĄTKU