Postępowanie rozwodowe może trwać bardzo długo, w szczególności, gdy w wyroku orzekającym rozwód ma znaleźć się rozstrzygnięcie o winie w rozkładzie pożycia, dlatego nie rzadko kwestie związane ze wspólnym majątkiem małżonkowie chcą uregulować wcześniej, przed uzyskaniem rozwodu. Podział majątku wspólnego przed rozwodem jest oczywiście możliwy, jednakże wymaga podjęcia dodatkowych czynności.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, czyli wspólność ustawowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty te tworzą więc majątek wspólny małżonków. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą z kolei do majątku osobistego każdego z małżonków. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może jednakże żądać podziału majątku wspólnego, jak również nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Powyższe potwierdza również stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu z dnia 6 czerwca 1975 r., sygn. akt: III CRN 134/75, w którym Sąd wskazał, iż „w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego ani w drodze umowy, ani przez sąd. Nie jest również możliwe zbywanie prawa do majątku wspólnego na rzecz drugiego małżonka, jako prowadzącego w istocie do zniesienia wspólności ustawowej”. Wspólność ustawowa małżeńska ustaje automatycznie wraz z orzeczeniem między małżonkami rozwodu, dlatego po rozwodzie nie ma już żadnych przeszkód, żeby podziału majątku przeprowadzić, żeby jednakże małżonkowie mogli dokonać podziału majątku jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, najpierw muszą znieść wspólność ustawową, by następnie dokonać podziału majątku.

Zniesienie wspólności ustawowej następuje poprzez wniesienie powództwa i zainicjowanie postępowania sądowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub na podstawie umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską wynosi 400 zł. Gdy umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej zostanie już zawarta, małżonkowie mogą przystąpić do podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać przed sądem, inicjując w tym zakresie odrębne postępowanie, bądź w drodze umowy, przepisy nie określają w jaki dokładnie sposób podział majątku należy przeprowadzić.

Koszt postępowania sądowego o dokonanie podziału majątku wspólnego uzależniony jest od tego czy małżonkowie są zgodni co do podziału, czy też istnieje między nimi konflikt na tym tle. Jeżeli wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, wówczas od takiego wniosku należy uiścić opłatę stałą w wysokości 300 zł, jeśli jednakże wniosek nie zawiera takiego projektu, wtedy opłata wynosi 1 000 zł. Małżonkowie majątek wspólny mogą również podzielić zawierając w tym zakresie stosowną umowę, która może przybrać dowolną formę, jeśli oczywiście przedmiotem podziału nie jest nieruchomość.

Przeczytaj powiązane: 

Kiedy nie warto iść na ustępstwa podczas podziału majątku?

Podział majątku, a kredyty

Podział majątku wspólnego może więc zostać dokonany na podstawie ustnej umowy, choć tej formy się nie poleca ze względu na możliwe późniejsze trudności dowodowe, bądź na podstawie umowy mającej formę pisemną. Pamiętać jednak należy, że jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas umowa o podział majątku wspólnego musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, koszt sporządzenia takiej umowy uzależniony natomiast będzie od wartości majątku, który podlega podziałowi. W sytuacji, gdy do majątku wspólnego małżonków nie wchodzi nieruchomość, małżonkowie mogą, lecz nie muszą decydować się na zawarcie umowy o podział majątku w formie aktu notarialnego.

Dokonanie samego podziału majątku wspólnego może z kolei nastąpić w trojaki sposób: przez podział fizyczny rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, małżonkowie mogą więc ustalić, jakie przedmioty każdy z nich otrzymuje; przez przejęcie majątku wspólnego, czyli przyznanie jednemu małżonkowi przedmiotów z majątku wspólnego o większej wartości z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka, np. żona otrzymuje mieszkanie, a mąż samochód, żona zobowiązana jest jednakże dodatkowo do spłaty męża w kwocie 50 000 zł, bądź przez podział cywilny majątku wspólnego, a więc przez sprzedaż przedmiotów majątku wspólnego osobie trzeciej i równy podział uzyskanej kwoty między małżonków.