Adwokat podział majątku Wrocław – kwestie majątkowe radzi

Co do zasady podział majątku wspólnego nie jest przedmiotem postępowania w sprawie o rozwód. Sąd rozpoznaje wniosek o podział majątku wspólnego zawarty w pozwie rozwodowym jedynie wyjątkowo i z dużą ostrożnością. Zgodnie bowiem z treścią art. 58 § 3 k.r. i o. „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

Z reguły zatem podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym dokonany zostaje, gdy strony w sposób zgodny określą sposób w jaki przedmiotowy majątek ma zostać podzielony. Na ogół przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym w sprawach, w których między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego albo gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie majątek ma zostać podzielony.

Zgodnie bowiem z wytycznymi Sądu Najwyższego z 1978r. „przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym w sprawach, w których między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego albo gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie”. Jeżeli zaś „dokonanie podziału majątku wspólnego, nawet tylko częściowego, powodowałoby nadmierną zwłokę postępowania, sąd w odrębnym postanowieniu albo w sentencji wyroku rozwodowego pozostawia wniosek bez rozpoznania”. (wytyczne Sądu Najwyższego z 1978r.)

Jeśli chodzi o zakres majątku wspólnego objętego podziałem to „obejmuje on składniki istniejące w chwili wyrokowania”. Gdyby natomiast „wyjątkowo powstały nowe składniki majątkowe w czasie od chwili wydania wyroku rozwodowego do chwili jego uprawomocnienia się, każdy z rozwiedzionych małżonków mógłby żądać przeprowadzenia w trybie zwykłym podziału uzupełniającego” (red. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012).

Rozpatrując kwestię podziału majątku wspólnego małżonków należy pamiętać o tym, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Powyższe określa art. 31 ust. 2 k.r. i o. zgodnie z którym:

„do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Do majątku wspólnego małżonków należą także wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, z wyjątkiem przedmiotów nabytych bezpośrednio do majątku odrębnego każdego z małżonków. Ponadto do majątku wspólnego małżonków należą także „przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił” (art. 34 k.r. i o.)

Zakres majątku odrębnego każdego z małżonków określa art. 33 k.r. i o., zgodnie
z którym: do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

„1)przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.