Prawo karne – Kancelaria Wrocław

Adwokat Wrocław – specjalizacja prawo karne

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest prawo karne. Posiadamy doświadczenie zarówno jako obrońcy, jak również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych). Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe, aż po postępowanie przed Sądem Najwyższym. Nasz zespół adwokatów dotychczas przeprowadził setki spraw karnych, specjalizujemy się w ok 50 rodzajach spraw karnych – najczęściej prowadzimy sprawy karne wymienione poniżej. 

Rodzaje najczęściej prowadzonych spraw karnych przez kancelarie adwokacką

 1. sprawy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków miasto Wrocław i okoliczne województwa
 2. sprawy posiadania narkotyków lub innych substancji odurzających
 3. wszelkie sprawy karne dotyczące przestępstw narkotykowych
 4. przestępstwa seksualne ( Przestępstwa obcowania seksualnego z małoletnim – art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k., Przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, Przestępstwo zgwałcenia – art. 197 k.k. )
 5. sprawy oskarżeń o oszustwa i wyłudzenia
 6. sprawy o zniesławienie i pomówienie
 7. sprawy dotyczące błędów medycznych
 8. sprawy wypadków drogowych, pomoc sprawcom i pokrzywdzonym w wypadkach
 9. sprawy pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu
 10. sprawy oskarżeń o kradzieże, w tym dokumentów, danych i tożsamości
 11. sprawy karne dotyczące przywłaszczeń
 12. sprawy rozbojów, zabójstw
 13. sprawy fałszerstw dokumentów i pieniędzy

Sprawy karne gospodarcze najcześciej prowadzone przez kancelarie

 1. sprawy karne dotyczące działania na szkodę spółki
 2. sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządów spółek
 3. sprawy oszustw internetowych
 4. sprawy oszustw finansowych
 5. sprawy karne oszustw i wyłudzeń kredytów lub dotacji
 6. sprawy oszustw ubezpieczeniowych i bankowych
 7. sprawy łapownictwa biernego i czynnego
 8. sprawy oskarżeń o działanie na szkodę wierzycieli
 9. sprawy karne związane z przetargami, zamówieniami publicznymi

Niezależnie od roli procesowej w jakiej się Państwo znajdują, bardzo istotne jest aby podjęcie współpracy z adwokatem nastąpiło już w najwcześniejszym etapie postępowania, czyli w postępowaniu przygotowawczym. Jest to niezwykle ważne, aby już na tym etapie aktywnie rozpocząć działania, które pozwolą osiągnąć pozytywny efekt w sprawie z zakresu prawa karnego.

Jeżeli jesteś osobą podejrzaną/oskarżoną pamiętaj o swoich uprawnieniach w szczególności do kontaktu ze swoim obrońcą od samego początku. Błędy popełnione na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego mogą zaważyć na dalszych losach postępowania z zakresu prawa karnego. Podstawowym zadaniem adwokata – obrońcy w postępowaniu przygotowawczym jest aktywne uczestniczenie we wszystkich możliwych czynnościach przeprowadzanych przez policję oraz prokuraturę, gdyż tylko w ten sposób możemy już na tym etapie wykazywać, że stawiane zarzuty są bezzasadne a postępowanie względem Ciebie powinno zostać umorzone.

W przypadku gdy zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na umorzenie sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, pamiętaj o konsensualnych możliwościach zakończenia sprawy. Obecnie istnieją dwie procedury opisane w art. 335 k.p.k. oraz w art. 387 k.p.k., które umożliwiają zakończenie sprawy bez przeprowadzenia całego etapu postępowania sądowego.

Zaletą tego sposobu zakończenia sprawy jest posiadanie realnego wpływu na wymiar kary oraz szybkość zakończenia postępowania. Warto pamiętać, że „negocjując” wymiar kary z prokuratorem należy to robić niezwykle umiejętnie, kładąc odpowiedni nacisk na argumenty wpływające na jak najniższy wymiar kary.

Jeżeli konsensualne zakończenie sprawy jest niemożliwe lub jest niekorzystne, adwokat przygotowuje odpowiednią linię obrony na czas prowadzenia sprawy karnej przed Sądem I instancji. Kluczowym zadaniem na tym etapie postępowania jest przedstawienie przez obronę jak najkorzystniejszego dla oskarżonego przebiegu wydarzeń. W tym celu należy skoncentrować się na uzupełnieniu materiału dowodowego, który potwierdzi przedstawiony przez oskarżonego stan faktyczny.

Niekorzystny wyrok Sądu I instancji nie musi jeszcze oznaczać zakończenia sprawy. Od wyroku I instancji zawsze przysługuje odwołanie w postaci apelacji. Co ważne, jeżeli apelację od wyroku wnosi tylko oskarżony, to wyrok Sądu II instancji nie może pogorszyć sytuacji oskarżonego. W praktyce oznacza to, że w II instancji uzyskamy rozstrzygnięcie korzystniejsze od tego z I instancji albo w najgorszym wypadku wyrok pozostanie bez zmian.

Jeżeli Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, którym zostałeś skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności, pamiętaj, że przy spełnieniu odpowiednich warunków istnieje możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.

Pokrzywdzony w wyniku przestępstwa

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa nie zwlekaj, podejmij współpracę z adwokatem, który zabezpieczy Twój interes nie tylko wnosząc o najwyższą karę dla sprawcy, ale także walcząc o należne Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zainicjowanie postępowania karnego zazwyczaj zaczyna się od zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Ważne, aby osoba rozpatrująca zawiadomienie już w trakcie zapoznawania się z nim została przekonana, że doszło do popełnienia przestępstwa i należy podjąć w tym zakresie stosowne czynności. Przygotowując zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa należy również zastanowić się nad stosownymi środkami dowodowymi, które będą stanowiły potwierdzenie przedstawionych przez Ciebie twierdzeń.

W toku postępowania przygotowawczego policja lub prokuratura przeprowadza liczne czynności dowodowe, takie jak przesłuchania świadków, dokonywanie eksperymentów procesowych, zamawianie opinii biegłych. W większości czynności postępowania przygotowawczego może wziąć udział zawodowy pełnomocnik pokrzywdzonego z kancelarii adwokackiej, uczestniczy on wówczas w przesłuchaniach świadków i podejrzanego, mając możliwość zadawania tym osobom pytań.

Pełnomocnik może również przedstawiać swoje stanowisko i uwagi co do wydanych opinii biegłych, bądź też ogólnie współpracować z organami ścigania, tak aby postępowanie przygotowawcze zakończyć po myśli pokrzywdzonego.

Jeżeli prokurator nie zdecydował się na wniesienie aktu oskarżenia, nie wszystko jeszcze stracone. Taką decyzję można zaskarżyć do Sądu, który uwzględniając zażalenie przekaże prokuraturze sprawę do ponownego prowadzenia. Jeżeli prokurator ponownie wyda decyzję negatywną dla pokrzywdzonego, wówczas pokrzywdzony ma możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia do Sądu. Pokrzywdzony staje się wtedy głównym oskarżycielem w sprawie. Pamiętaj, że subsydiarny akt oskarżenia musi zostać podpisany przez zawodowego pełnomocnika, np. adwokata. W przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi brak formalny, który będzie podlegał uzupełnieniu.

Powyżej opisane procedury dotyczą przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. W prawie karnym istnieje ponadto kategoria przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. W takim przypadku pokrzywdzony – za pośrednictwem adwokata – sporządza i wnosi do Sądu prywatny akt oskarżenia.

Niektóre czynności jakie wykonujemy dla naszych Klientów z Wrocławia a w razie konieczności także innych miast

 • doradzamy naszym klientom jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego
 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentujemy pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentujemy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji
 • reprezentujemy i dbamy o interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w postępowaniu karnym
 • staramy się przeciwdziałać stosowaniu aresztów w sprawach naszych klientów
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych.

Prawo karne jest bardzo szeroką gałęzią prawa polskiego, w skład którego wchodzą sprawy zwykłe, karne-gospodarcze, karne skarbowe i wykroczenia.

Sprawy Zwykłe

Do tego rodzaju spraw możemy zaliczyć wszystkie te postępowania, w których przedmiotem jest pospolite przestępstwo. Wśród nich są między innymi takie czyny zabronione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, środowisku, mieniu czy czci i nietykalności cielesnej. Udzielamy pomocy w takich sprawach jak:

 • posiadanie i handel narkotykami czy innymi środkami odurzającymi,
 • popełnienie błędów medycznych,
 • kradzież – także z rozbojem, dokumentów czy danych tożsamości,
 • fałszowanie dokumentów, pieniędzy,
 • uczestnictwo (jako sprawca i poszkodowany) w wypadkach drogowych,
 • pobicie czy zabójstwo,
 • zniesławienie i pomówienie,
 • nękanie,
 • jazda pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków i innych)
 • i wiele więcej.

Klienci, którzy zwracają się do nas po pomoc w sprawach podobnych do ww., mogą liczyć na profesjonalne doradztwo na etapie przygotowawczym, jak i w czasie właściwego postępowania. Świadczymy kompleksowe wsparcie jako aktywni obrońcy, a także reprezentanci interesów osób pokrzywdzonych na każdym etapie i przed sądami wszystkich instancji. Oferujemy również pomoc we wszystkich formalnościach jak sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa czy apelacji, kasacji i wszystkich innych niezbędnych w toku postępowania dokumentów.

Sprawy Karne-Gospodarcze

Jest to szeroka kategoria postępowań karnych, które dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców, w których mogą oni nie tylko zostać oskarżeni, ale mogą również utracić renomę jako partnerzy biznesowi czy ucierpieć w wyniku nieuczciwych praktyk wspólników, czy konkurentów. Kluczem jest zadbanie o to, by postępowanie nie przyniosło klientowi niepożądanych konsekwencji. Świadczymy pełne doradztwo w zakresie działalności spółek, wskazując potencjalnie niebezpieczne z punktu prawa karnego zachowania. Jakich spraw natomiast podejmują się prawnicy w ramach tej dziedziny prawa karnego:

 • działanie na szkodę spółki,
 • sprawy oszustw finansowych, internetowych, ubezpieczeniowych i bankowych,
 • wyłudzeń kredytów czy dotacji,
 • łapownictwa (tak czynnego, jak i biernego),
 • działania na szkodę wierzycieli,
 • z przetargami i zamówieniami publicznymi,
 • z odpowiedzialnością członków zarządów spółek.

Sprawy Karne Skarbowe

Rozliczenie z fiskusem może nastręczać wielu kłopotów i nieraz jest powodem wielu emocji. Potencjalne błędy wynikające z niedbałości, mogą skutkować wszczęciem postępowania karnego, podobnie jak nieuczciwe praktyki. Najczęściej jednak oskarżonymi są osoby, które czasem przez swoją nieuwagę popełniają drobne błędy, polskie organy podatkowe zaś, wyczulone na próby oszustwa, często podejmują zdecydowane kroki przeciwko takim podatnikom, sprawdzając, czy popełnili oni czyn zabroniony.

Kancelaria Adwokacka udziela pomocy w:

 • sprawach o oszustwa podatkowe (Art. 56 Kodeksu Karno-Skarbowego),
 • sprawach o wyłudzenie podatku VAT,
 • skorzystaniu z instytucji czynnego żalu,
 • postępowaniu kontroli skarbowej,
 • skorzystaniu z instytucji poddania się odpowiedzialności,
 • uregulowaniu spraw dot. dochodów z nieujawnionych źródeł.

Oprócz tego świadczymy szerokie doradztwo w czasie postępowania kontrolnego. Działamy również jako pełnomocnicy w postępowaniu przygotowawczym, jak i w toku sprawy (prowadzenie obrony osób oskarżonych, pomoc w prowadzeniu korespondencji na linii klient – US i inne organy skarbowe, sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach z KKS). Możemy również podpowiedzieć, czy w danej sprawie bardziej opłacalne będzie skorzystanie z czynnego żalu lub instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Sprawy Karne Wykonawcze

Kategoria ta dotyczy postępowań związanych z wykonywaniem wyroków – swoim zakresem więc obejmuje kwestie związane z odbywaniem kary, w tym pozbawienia wolności, zapłatą grzywny czy też sposobem i miejscem wykonywania obowiązków narzuconych wyrokiem sądu.

Specjalizujący się w tej gałęzi prawa adwokat z naszej warszawskiej kancelarii może więc nie tylko wesprzeć profesjonalną poradą czy udzielić wszelkich informacji, dotyczących na przykład odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, ale też świadczyć pomoc w ramach:

 • sporządzania wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia lub też o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • formułowania wniosków dotyczących rozłożenia kary grzywny na przystępne raty,
 • doradztwa przy odbywaniu kary ograniczenia wolności,
 • reprezentacji przed sądami penitencjarnymi.