Przez pojęcie „spadek” zwykle rozumie się rzeczy materialne- ruchomości i nieruchomości, które należały do zmarłej osoby. Obowiązujące uregulowania definiują „spadek” jednak nieco szerzej, gdyż zgodnie z ich brzmieniem, spadek to nie tylko ogół praw, ale także obowiązki, które przysługiwały spadkodawcy w chwili jego śmierci i które przechodzą na jego następców prawnych- spadkobierców, w drodze dziedziczenia. W skład spadku wchodzi zatem nie tylko prawo własności do określonych rzeczy, a więc np. działka, dom, czy kosztowne obrazy, ale także prawo żądania naprawienia szkody bądź prawo żądania unieważnienia umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu.

Ponadto, spadek obejmuje także wszelkie zobowiązania i długi, które spadkodawca posiadał przed śmiercią, np. zaciągnięte umowy kredytu lub pożyczki czy zaległości w płaceniu rat alimentacyjnych, które stały się wymagalne za życia spadkodawcy. Do spadku nie należą natomiast prawa i obowiązki, które były ściśle związane z osobą zmarłego, a więc np. prawo do pobierania dożywotniej renty. Warto również pamiętać, że do długów spadkowych zaliczone zostały poza kosztami pogrzebu spadkodawcy, także koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz zapisów zwykłych i poleceń.

Zobacz także nasz blog o spadkach:

http://www.sprawy-spadkowe.wroclaw.pl/

            Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z momentem śmierci spadkodawcy. Podstawę dziedziczenia stanowi natomiast testament sporządzony przez spadkodawcę lub ustawa, w przypadku braku testamentu lub nieważnie sporządzonego testamentu.

            Nabycie spadku z chwilą jego otwarcia ma jednakże charakter tymczasowy, gdyż spadkobierca może nie chcieć przyjąć majątku spadkowego po danym spadkodawcy i może w takiej sytuacji spadek odrzucić. Nabycie spadku staje się zatem ostateczne z chwilą złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku lub ziszczenia się przesłanek, które kreują domniemanie, że spadkobierca takie oświadczenie złożył.

            Majątek spadkowy można przyjąć na dwa sposoby- bez ograniczenia za długi spadkowe, czyli tzw. przyjęcie proste, lub z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartość aktywów spadku, czyli tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku bez ograniczenia za długi spadkowe ma ten skutek, że spadkobierca, który na tej podstawie spadek nabył odpowiada za zobowiązania spadkodawcy wchodzące do spadku do pełnej ich wysokości, a więc jeżeli długi spadkowe przewyższają wartość majątku otrzymanego na skutek dziedziczenia, spadkobierca będzie zobowiązany do pokrycia długów spadkowych w pełnej wysokości, co oznacza, że spadkobierca będzie zmuszony przeznaczyć swój majątek osobisty, aby uwolnić się od zobowiązań spadkodawcy. Natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza polega na tym, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkodawcy tylko do wartości czynnej otrzymanego spadku, a więc jeżeli wartość majątku spadkowego opiewała na kwotę 50 000 zł, a długi spadkowe wynosiły 75 000 zł, to spadkobierca w takiej sytuacji zobowiązany będzie do pokrycia długów w wysokości 50 000 zł.

            Jak już zostało to powyżej wskazane, do nabycia bądź odrzucenia spadku dojdzie, gdy spadkobierca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Jednakże, aby stan niepewności co do objęcia majątku spadkowego nie trwał zbyt długo, ustawodawca przewidział sześciomiesięczny termin w ciągu którego spadkobierca powinien złożyć oświadczenie czy spadek odrzuca czy przyjmuje. Wskazany termin co do złożenia deklaracji odnośnie majątku spadkowego rozpoczyna bieg od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, oznacza to, że dla każdego spadkobiercy moment do złożenia oświadczenia może być inny. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku również ma swoje konsekwencje prawne. Otóż, jeżeli we wskazanym terminie spadkobierca nie wypowie się i nie złoży oświadczenia dotyczącego majątku spadkowego, wówczas przyjmuje się, że spadkobierca przyjął spadek z prostym przyjęciem, a więc za ewentualne długi spadkowe będzie odpowiadać w pełnej wysokości. Omówione uregulowanie ma na celu głównie dyscyplinowanie spadkobierców, którzy powinni wykazywać dbałość o swoje interesy, a także chroni ewentualnych wierzycieli i zapewnia sprawność postępowań spadkowych.

            Od zasady prostego przyjęcia spadku w przypadku nie złożenia oświadczenia przez spadkobiercę, przepisy przewidują jednak bardzo istotne wyjątki. W sytuacji, gdy oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku nie zostało złożone w terminie, wówczas, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, np. małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona, osoba, co do której istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia bądź osoba prawna, przyjmuje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Ponadto, jeżeli co najmniej jeden ze spadkobierców złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, także przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe oczywiście nie odnosi się do spadkobiercy, który złożył stosowne oświadczenie w terminie, nawet jeżeli zdecydował się na proste przyjęcie spadku.

            Oświadczenie dotyczące przyjęcia bądź odrzucenia spadku może być złożone przed sądem lub przed notariuszem, pisemnie bądź ustnie, nigdy natomiast nie może być odwołane.