Częstym pytaniem, z uwagi na podobieństwo tych dwóch instytucji, jest pytanie o różnice pomiędzy rozwodem a separacją. Podstawową i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest trwałość i nieodwracalność skutków, jakie orzeczenie Sądu wywiera na małżeństwie.

  • Rozwód ma na celu całkowite rozwiązanie małżeństwa, które z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu przestaje istnieć.
  • Separacja natomiast jest swoistym czasem jaki małżonkowie dają sobie na „zastanowienie się” czy związek małżeński wciąż ma trwać (w przyszłości). Separacje daje małżonkom możliwość wyboru – tj. wystąpienia do Sądu bądź to o zniesienie separacji (i powrotu do stanu sprzed orzeczenia separacji), bądź o rozwód.

Główną przesłanką orzekania o rozwodzie lub separacji jest rozkład pożycia małżeńskiego, rozumianego jako ogół więzi pomiędzy małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Przy rozwodzie musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku separacji – tylko zupełnego. Wniosek o separację może złożyć każda ze stron bez względu na fakt, która strona jest winna rozkładowi pożycia małżeńskiego; w przypadku rozwodu orzekanie na wniosek winnego jest zakazane.

W odniesieniu do skutków prawnych, jakie niesie za sobą orzeczenie separacji, trzeba wskazać, iż są one takie jak w przypadku rozwodu z zastrzeżeniem kilku różnic. Przede wszystkim małżonkowie będący w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego z osobą trzecią. Kolejna różnica wynika z możliwości powrócenia do poprzedniego nazwiska po orzeczeniu rozwodu. W kwestii obowiązków, małżonkowie będący w separacji w dalszym ciągu są zobowiązani do wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności; nie dotyczy to małżonków rozwiedzionych.

Istotną kwestią jest wierność małżeńska w przypadku separacji. Poglądy w literaturze przedmiotu są w tym zakresie podzielone. Część przedstawicieli doktryny uważa, że orzeczenie o separacji automatycznie znosi obowiązek wierności małżeńskiej i pozwala stronom na życie w konkubinacie z osobami trzecimi. Swoim klientom zalecam jednak dochowanie wierności z uwagi na uniknięcie ewentualnego przyszłego orzeczenia o winie rozpadu pożycia małżeńskiego osoby niedochowującej wierności.

Pozostałe aspekty, takie jak rozdzielność majątkowa lub wyłączenie od dziedziczenia pozostają takie same w przypadku obu tytułowych instytucji podobnie jak kwestie alimentów, podziału majątku, władzy rodzicielskiej i wspólnego mieszkania.

 Zapraszam śledzenia wpisów także na facebook adwokat Wrocław Paweł Borowski