W praktyce niezmiernie rzadko zdarzają się sytuacje, gdy małżonek nie wyraża zgody na rozwód, którego żąda współmałżonek. O tych nietypowych sytuacjach mowa zazwyczaj w przypadku, gdy pozwany małżonek kieruje się pobudkami religijnymi bądź pragnie np. jak najdłużej utrzymać fikcję prawną małżeństwa celem utrzymania przez możliwie najdłuższy czas wspólności majątkowej. Czasem postawa małżonka podyktowana jest zwyczajną złośliwością.

Należy wskazać, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia sytuację, kiedy orzeczenie rozwodu jest niemożliwym. Powyższe jest niedopuszczalne gdy „orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. Można zatem przykładowo wskazać, że w przypadku gdy rozwodu żąda małżonek, który dopuścił się zdrady i odszedł od rodziny z powyższego powodu, brak zgody współmałżonka i wola kontynuowania związku będzie podstawą nieorzeczenia rozwodu w sprawie. Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądać np w sytuacji, gdy dopuszczający się zdrady małżonek spodziewa się dziecka z kochanką, a z małżeństwa nie posiada potomstwa, mieszka z kochanką i tworzą faktyczną rodzinę. Wówczas sąd po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności sprawy może orzec rozwód z uwagi na fakt, iż małżeństwo jest jedynie swego rodzaju fikcją prawną.

Powyższa sytuacja jest jedyną kodeksową przesłanką niedopuszczalności orzeczenia rozwodu. Należy jednakże wskazać, iż obowiązkiem sądu jest każdorazowo nakłanianie małżonków do pojednania. Sąd bowiem reprezentując państwo „stoi na straży” jedności rodziny, która w teorii przynajmniej winna być dla sadu dobrem najwyższym. W sytuacji zatem, gdy jeden z małżonków będzie kategorycznie odmawiał wyrażenia zgody na rozwód sąd będzie nakłaniał strony do przystąpienia do mediacji i podjęcia prób ratowania związku. Pamiętajmy, że zawsze mamy prawo odmówienia powyższego, gdyż mediacja jest instytucją z której strony korzystają dobrowolnie.