Co do rozwodu nie ma reguły, zdarza się, że na rozstanie decydują się pary uchodzące powszechnie wręcz za idealne, jak i te, które rodzinę tworzyły kilkanaście lat i posiadają gromadkę dzieci. Orzekając rozwód sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, w szczególności tych odnoszących się do małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków, ta powszechna zasada będzie więc miała zastosowanie zarówno do dzieci biologicznych stron, jak również tych adoptowanych.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przez przysposobienie, czyli adopcję, powstaje między przysposabiającym, a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami, a dziećmi. Adopcja kształtuje więc nowe więzy pokrewieństwa dziecka adoptowanego, gdyż zrywa z dotychczasowymi krewnymi, a tworzy z krewnymi adoptujących rodziców. Przez przysposobienie ustaje zatem dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym, wyjątek od powyższego stanowi sytuacja, gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, gdyż wówczas władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.

W sytuacji więc, gdy rodzice adopcyjni zdecydują się na rozwód, fakt, że ich dziecko zostało adoptowane nie ma żadnego wpływu na przebieg postępowania rozwodowego, a zatem tak jak w każdym procesie rozwodowym, sąd zobligowany będzie orzec o władzy rodzicielskiej względem małoletniego, kontaktach z dzieckiem oraz o obowiązku alimentacyjnym.

Rodzice w toku postępowania będą mogli zatem przedstawić pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd z kolei będzie mógł owe porozumienie uwzględnić, jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dziecka. W sytuacji jednakże, gdy pomiędzy małżonkami istnieje konflikt również w zakresie dotyczącym dziecka, sąd rozstrzygnie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może więc w takiej sytuacji ograniczyć lub zupełnie pozbawić jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli tylko dobro dziecka za tym przemawia.

Bardzo istotne jest, że z momentem, gdy sąd pozbawi lub ograniczy we władzy rodzicielskiej rodzica adopcyjnego, w żadnym wypadku nie ma to wpływu na istnienie stosunku przysposobienia, a więc adopcja nie zostaje z tego powodu automatycznie rozwiązana. Tak jak w przypadku dzieci biologicznych, rodzic również może zostać ograniczony we władzy rodzicielskiej bądź ograniczony w kontaktach z dzieckiem, jeśli jednakże ustaną przesłanki, które doprowadziły do ograniczeń, wówczas rodzic może w odrębnym postępowaniu domagać się np. przywrócenia władzy rodzicielskiej, zasada ta ma więc również zastosowanie do rodzica, który dziecko adoptował.

Podkreślić również należy, iż sam fakt orzeczenia rozwodu między małżonkami, niezależnie od tego czy wyrok rozwodowy zawiera orzeczenie o winie oraz w jaki sposób zostały ukształtowane stosunki rodziców z dziećmi, nie powoduje, iż automatycznie zostaje rozwiązany stosunek przysposobienia pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozwód nie ma więc wpływu na adopcję, adopcja zaś nie ma żadnego wpływu na przebieg postępowania rozwodowego.

Zobacz także blog kancelarii:

http://www.kontakty-z-dzieckiem.pl

O dopuszczalności rozwiązania stosunku przysposobienia stanowi natomiast inny przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, z ważnych powodów zarówno przysposobiony, czyli dziecko, jak i przysposabiający, czyli rodzic, mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest jednakże dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne, może się więc okazać, że pomimo rozwiązania adopcji, rodzic nadal będzie zobowiązany do przekazywania świadczenia tytułem alimentów.

Pamiętać jednakże należy, że nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego. W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt: IV CSK 219/12, w którym Sąd stwierdził, iż przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują jedynie dwie przesłanki rozwiązania przysposobienia, pozytywną – oznaczoną jako ważne powody i negatywną, tj. dobro małoletniego dziecka.

Brak zatem jest podstaw normatywnych do konstruowania kolejnej przesłanki negatywnej w postaci zawinionego rozpadu rodziny, jako następstwa rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu z winy żądającego przysposobienia, oraz do usytuowania jej w płaszczyźnie dopuszczalności żądania. Z zacytowanego fragmentu orzeczenia zatem wynika, że niedopuszczalne jest utożsamianie więzi między małżonkami oraz między przysposabiającym i przysposobionym, więc orzeczenie rozwodu z winy przysposabiającego nie będzie równoznaczne z zaistnieniem przesłanek dopuszczających rozwiązanie przysposobienia, każda sytuacja powinna pod tym kątem zostać odrębnie rozpatrzona.