Stwierdzenie wykonalności orzeczenia rozwodowego sądu zagranicznego

Uzyskanie rozwodu lub innego orzeczenia sądowego za granicą nie powoduje automatycznej jego skuteczności w Polsce. Co prawda po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od 1 lipca 2009r. możliwe jest uznawanie wyroków wydanych przez zagraniczne sądy z mocy prawa (art. 1145 k.p.c.), to z praktyki wiem, że nie jest to dla sądów i urzędów tak oczywiste jak brzmienie powołanego wyżej przepisu. Gdy wyrok rozwodowy zapadł po 1 maja 2004 r. na terytorium Unii Europejskiej lub po 1 lipca 2009 r. w przypadku pozostałych krajów wystarczy w Polsce zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym związek małżeński był zawarty lub rejestrowany i z mocy prawa zarejestrować wyrok sadu zagranicznego. Gdy sprawa dotyczy starszych wyroków z wnioskiem o uznanie zagranicznego wyroku należy zwrócić się do Sądu Okręgowego. Do wniosku należy dołączyć urzędowy odpis wyroku (oryginał) wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności oraz jego tłumaczenie przysięgłe. W sytuacji kiedy wyrok jest zaoczny, wymagane jest zaświadczenie, że wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone.