Wydając wyrok rozwodowy sąd zobowiązany jest orzec o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a więc przede wszystkim rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Rodzice we wskazanych kwestiach mogą się oczywiście porozumieć i jeśli zawarte przez nich porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka, wówczas sąd je uwzględni, można więc powiedzieć, że w takim przypadku orzeczenie sądu będzie w pełni zgodne z wolą rodziców. Rzadko, jednakże zdarza się, że rodzice w zawartym porozumieniu dzielą się dziećmi, a więc jedno ma zamieszkiwać z ojcem, a drugie z matką, natomiast znacznie częściej, w szczególności gdy brak jest porozumienia między rodzicami, to jeden z rodziców kieruje do sądu wniosek by w wyroku rozwodowym rozdzielić rodzeństwo, w kontekście powyższego nasuwa się jednakże pytanie czy aby na pewno wydanie przez sąd takiego orzeczenia jest możliwe?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Istotne jest, że wskazana zasada w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyrażona została dwukrotnie- pierwszy raz w artykule stanowiącym o elementach wyroku rozwodowego, i drugi raz, w regulacji dotyczącej sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, nie ulega więc wątpliwości, że priorytetem jest wychowywanie się rodzeństwa wspólnie, zaś jego rozdzielenie może nastąpić tylko wyjątkowo, gdy dobro dziecka przemawia za odmiennym rozstrzygnięciem.

Na temat nierozdzielania rodzeństwa przy rozwodzie rodziców wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie- I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt: I ACa 759/12, w którym Sąd wskazał, iż „faktem jest, że co do zasady związek osobisty istniejący pomiędzy rodzeństwem stanowi więc wartość, także wychowawczą, podlegającą bardzo intensywnej ochronie. Zasada art. 58 § 1 zd. trzecie KRO wyrażona jest w bardzo jasny i stanowczy sposób, stanowiąc narzędzie ochrony „własnych praw dziecka” oraz ich priorytetu przed prawami rodziców. Konkurencyjnym, a odrzuconym rozwiązaniem byłaby dopuszczalność „podziału rodzeństwa”, tak aby część pozostała z matką, a część z ojcem dziecka z przyczyn leżących po stronie rodziców. Wyjątek wyrażony we wskazanym przepisie należy więc ujmować wąsko. Przesłanką zastosowania tego, rzadkiego co do istoty wyjątku, jest „bezwzględny” wymóg dobra dziecka, a zatem stan rzeczy leżący zawsze w obszarze odnoszącym się do sytuacji obojga dzieci, a nigdy tylko po stronie rodziców. Faktem jest również, że omawiany przepis traktuje co do zasady jednakowo zarówno najbliższe rodzeństwo, jak i rodzeństwo przyrodnie i nie ma podstaw, aby dopuszczać mniej intensywne działanie reguły nierozdzielania rodzeństwa przyrodniego”.

W powołanym orzeczeniu Sąd jednoznacznie wskazał, że rozdzielenie rodzeństwa po rozwodzie będzie uzasadnione tylko w wyjątkowych wypadkach, przy czym jedyną przesłanką uzasadniającą wychowywanie się przez rodzeństwo oddzielnie jest dobro dziecka, rozważając więc taką możliwość sąd tylko tą jedną okolicznością winien się kierować. Istotne również jest, że Sąd w powołanym wyroku zwrócił uwagę na to, aby przez pryzmat tych samych przesłanek oceniać zasadność rozdzielenia rodzeństwa przyrodniego, zatem zarówno w przypadku rodzeństwa biologicznego, jak i przyrodniego, do rozdzielenia może dojść tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy uzasadniać to będzie dobro dziecka.

Jak zostało powyżej wskazane, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawach dotyczących dzieci nadają priorytet porozumieniu rodziców w tym zakresie, jeśli jednakże porozumienie to nie będzie zgodne z dobrem dziecka, a za takie może przez sąd zostać uznane postanowienie rozdzielające rodzeństwo, wówczas sąd zawartego porozumienia nie uwzględni tylko wyda orzeczenie według własnego uznania, mając na względzie przede wszystkim dobro dzieci. Prawo dziecka do wspólnego wychowywania się z rodzeństwem jest więc szczególnie chronione, a rodzice w żadnym wypadku nie powinni dążyć do rozdzielenia rodzeństwa jeśli faktycznie nie przemawia za tym dobro małoletniego.