Ustalenie, a następnie realizacja kontaktów rodzica z dzieckiem, są sprawami, które zwykle wywołują wiele emocji między rodzicami, niestety nie tych pozytywnych, i które charakteryzują się sporą dynamiką zmian, dlatego bardzo często sąd  musi ingerować w tego typu sprawy, aby zapewnić prawidłowy przebieg kontaktów. Sąd do dyspozycja ma w takim przypadku kilkanaście środków, mniej lub bardziej rygorystycznych, którymi może się posłużyć, aby kontakty te faktycznie przebiegały tak jak powinny. Jednym z takich środków jest ustalenie kontaktów z dzieckiem w obecności innej osoby, jednakże z uwagi, iż rodzice dziecka są zwykle mocno skonfliktowani, to ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem np. tylko w obecności matki, może nie być najlepszym rozwiązaniem, gdyż może to doprowadzić jedynie do zaostrzenia konfliktu, dlatego w takiej sytuacji możliwy jest udział kuratora podczas kontaktów rodzica z dzieckiem.

Jak zostało powyżej wskazane, ustalając kontakty rodzica z dzieckiem sąd, ze względu na dobro dziecka, może te kontakty w pewien sposób ograniczyć, m.in. poprzez wydanie zezwolenia na spotykanie się z dzieckiem, lecz tylko w obecności kuratora sądowego.

W praktyce kurator ustanowiony zostaje zwykle, gdy samodzielna realizacja spotkań rodzica z dzieckiem może naruszać dobro małoletniego, a to z tego względu, że brak jest więzi pomiędzy dzieckiem, a rodzicem z powodu długiej rozłąki lub gdy dziecko jest małe, a rodzic nie wykazuje wystarczających predyspozycji wychowawczych bądź może nie zapewnić właściwych warunków opiekuńczych dziecku.

W takim przypadku obowiązkiem kuratora jest przede wszystkim dopilnowanie, aby ustalony kontakt odbył się we wskazanym terminie i w wyznaczonych godzinach, jak również kurator ma obowiązek być obecny podczas spotkania rodzica z dzieckiem. Jeśli w trakcie kontaktu dojdzie do sytuacji w której zagrożone może zostać dobra dziecka, wówczas kurator ma obowiązek podjąć działania mające na celu zapobieżenie takiej sytuacji, w tym może wezwać policję oraz przerwać kontakt.

Zobacz nasz nowy blog:

http://www.kontakty-z-dzieckiem.pl

Ze sposobu realizacji kontaktu w których kurator brał udział, jest on zobowiązany sporządzić sprawozdanie, które następnie przedkłada sądowi w określonej przez sąd częstotliwości. Za udział w realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem, kuratorowi oczywiście należy się wynagrodzenie, którego wysokość zależy od uznania sądu. Sąd decyduje również o tym w jakiej części każdy z rodziców owe wynagrodzenie kuratora ma pokryć, choć praktyka pokazuje, że najczęściej kosztami udziału kuratora w kontaktach jest obciążana ta strona, która wnioskowała o realizację kontaktów w jego obecności.

Od udziału kuratora w kontaktach z dzieckiem odróżnić należy nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem, gdyż jest to zupełnie odmienna instytucja. Nadzór kuratora stanowi jeden ze sposobów ograniczenia władzy rodzicielskiej, sąd bowiem ustanawiając takiego kuratora, wydaje zarządzenie o poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. W takim zarządzeniu sąd określa na czym ów nadzór ma polegać, a więc czy kurator ma obowiązek odwiedzania małoletniego w jego miejscu zamieszkania, bądź czy również ma kontaktować się ze szkołą w której dziecko kontynuuje naukę.

W przypadku nadzoru kurator nie ma jednak obowiązku brania udziału w każdym spotkaniu rodzica z dzieckiem, choć ma obowiązek dopilnować, aby kontakty odbywały się w wyznaczonych terminach, a jeśli z jakichś powodów kontakt nie został zrealizowany, wówczas jego obowiązkiem jest uzyskanie informacji co było przyczyną niezrealizowania kontaktu.

Kurator w ramach pełnionego nadzoru ma również obowiązek stałego utrzymywania kontaktu z obojgiem rodziców oraz zobowiązywania ich do takiego zachowania, które pozwoli na pełną realizację orzeczenia w zakresie ustanowionych kontaktów z dzieckiem. Co istotne, w przypadku ustanowienia nadzoru kuratora, żaden z rodziców nie zostaje pozbawiony prawa do podejmowania decyzji w sprawach dziecka. Tak samo jak z udziału w kontaktach rodzica z małoletnim, kurator z prowadzenia czynności nadzorczych zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć sądowi sprawozdanie.