Życie w konkubinacie ma swoje plusy i minusy, zwolennicy nieformalnych związków bardzo często wskazują, że w razie rozstania nie muszą przechodzić trudów postępowania rozwodowego, z kolei w pozostałych kwestiach ich związek jest taki jakby zawarli małżeństwo, więc ślub nie jest im do niczego potrzebny. Sytuacja jednakże zwykle komplikuje się, gdy osoby będące w konkubinacie postanawiają się rozstać, gdyż o ile faktycznie nie muszą starać się o formalne zakończenie związku w postaci wyroku rozwodowego, to jednak powstaje nie mały problem związany z podziałem majątku, który siłą rzeczy przez lata pozostawania w związku zgromadzili, gdyż w zależności od okoliczności, zastosowanie będą mieć różne regulacje prawne.

Na wstępie należy zaznaczyć, że pomiędzy konkubentami nie powstaje wspólność majątkowa, taka jak pomiędzy małżonkami, a więc w stosunku do konkubentów nie znajdą zastosowania przepisy o wspólności ustawowej małżeńskiej i jej podziale. W przypadku konkubinatu każdy z konkubentów posiada swój własny, odrębny od majątku drugiego konkubenta, majątek, w skład którego wchodzą wszelkie korzyści i dochody, które osiąga.

Wszystko co więc dana osoba nabędzie za własne środki to stanowi to jej własność i przedmioty te nie będą podlegać podziałowi. Jeśli jednakże konkubenci zdecydują się nabyć jakieś przedmioty wspólnie, np. samochód lub nieruchomość, wówczas konkubenci będą współwłaścicielami w częściach ułamkowych takiej rzeczy, z kolei podział takiej rzeczy nastąpi poprzez zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy zawartej przez konkubentów, jeśli jednakże konkubenci nie są zgodni co do podziału, wówczas należy przeprowadzić sądowe postępowanie dotyczące zniesienia współwłasności.

W przypadku podziału rzeczy objętej współwłasnością domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe, jest to jednakże domniemanie wzruszalne, może więc być w każdym momencie obalone. Wzruszenie domniemania wymaga jednakże udowodnienia nie tylko tego, że przypadające właścicielom udziały nie są równe, ale również ich właściwej wysokości, a więc że np. własność danej rzeczy przypada jednemu konkubentowi w wysokości 2/3, a drugiemu w 1/3.

Sytuacja dodatkowo się komplikuje, gdy własność przypada jednemu konkubentowi, jednakże drugi konkubent poczynił nakłady na tą rzecz. Nie rzadko bowiem zdarza się, że konkubenci decydują się zamieszkać w domu bądź mieszkaniu stanowiącym wyłączną własność jednego z nich, jednakże remonty finansują wspólnie, bądź w całości są pokrywane przez konkubenta nie będącego właścicielem danego lokum.

W takim przypadku konkubent, który poczynił nakłady na rzecz drugiego konkubenta może żądać ich zwrotu lub ich wartości na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Podobnie sytuacja będzie kształtować się, gdy np. mieszkanie zostało zakupione w trakcie trwania konkubinatu jednakże tylko przez jednego z konkubentów, w takim bowiem przypadku właścicielem będzie tylko ten konkubent, który zakupu dokonał, mieszkanie to nie będzie więc podlegać podziałowi, gdyż nie będzie stanowić współwłasności konkubentów.

Jeśli jednakże drugi konkubent poczynił nakłady związane z nabyciem mieszkania, a więc np. przekazał pewne środki pieniężne by sfinansować jego zakup, jednakże nie figuruje on jako współwłaściciel tego mieszkania, wówczas również może dochodzić rozliczenia owych nakładów finansowych.

Pamiętać także należy, że konkubenci nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy, jeśli więc konkubent nie pozostawił testamentu w którym w całości do spadku byłby powołany jego konkubent, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyjawienie i ustalenie składników majątku spadkowego. Wszelkie przedmioty stanowiące do tej pory współwłasność konkubentów będą więc podlegać podziałowi, oczywiście tylko w części należącej do zmarłego konkubenta, pomiędzy jego spadkobierców ustawowych bądź testamentowych. Konkubent nie ma również prawa do zachowku.