W sprawach, których przedmiotem postępowania sądowego jest kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd zazwyczaj zwraca się do biegłych psychologów, a nawet częściej, do rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych (dalej: RODK) o wydanie w przedmiotowej sprawie opinii, która ma przede wszystkim pomóc sądowi w ocenieniu kompetencji rodzicielskich rodziców. Opinie te wydawane są w formie pisemnej, po przeprowadzeniu badania rodziców oraz dziecka. Najistotniejsze zarówno dla sądu, jak i dla stron postępowania, są wnioski końcowe opinii, gdyż to właśnie w tym miejscu zawarte jest podsumowanie całej opinii oraz znajdują się wskazówki dla sądu orzekającego. Zazwyczaj wnioski opinii przychylne są jednemu rodzicowi, co powoduje, że automatycznie zostaje pogorszona sytuacja procesowa drugiego rodziciela, należy jednak zaznaczyć, że taki obrót zdarzeń nie dyskredytuje całkowicie takiego rodzica, gdyż przed niekorzystną opinią również można się bronić.

            Gotowa opinia przesyłana jest przez sąd stronom postępowania wraz z informacją dotyczącą możliwości wniesienia zarzutów w zakresie przedmiotowej opinii, jeżeli strona nie podziela i nie zgadza się z wnioskami zawartymi w opinii. Zazwyczaj sąd zakreśla termin 14 dni do wniesienia zarzutów, zdarza się jednakże, że termin ten może być dłuższy lub krótszy, dlatego bardzo istotne jest jego prawidłowe ustalenie, gdyż zarzuty wniesione po terminie są bezskuteczne i sąd nie weźmie ich pod rozwagę. Oczywiście wniesienie zarzutów w żadnym wypadku nie jest obowiązkowe. W przypadku pozytywnej opinii, z którą w całości się zgadzamy, zarzutów wnosić nie trzeba i można spokojnie czekać na dalszy rozwój postępowania, natomiast, gdy opinia nie jest korzystna to wniesienie zarzutów pozwoli na podjęcie polemiki i obronę zajmowanego w procesie stanowiska. Formułując same zarzuty należy jednakże pamiętać o kilku kwestiach, gdyż w przeciwnym wypadku nie przyniosą oczekiwanego rezultatu.

            Jak już zostało to powyżej zasygnalizowane, zarzuty do opinii muszą zostać złożone w terminie określonym przez sąd, uchybienie wyznaczonemu terminowi automatycznie przekreśli ich skuteczność, nawet jeżeli są oczywiście słuszne. Podnoszone zarzuty nie mogą ponadto ograniczać się jedynie do wyrażenia własnych poglądów na temat pewnych kwestii, bez poparcia ich odpowiednimi argumentami. Zarzuty winny szczegółowo opisywać co biegli błędnie ocenili i jakie na tej podstawie zostały wysnute nieprawidłowe wnioski oraz co doprowadziło do takiego stanu rzeczy. W wielu przypadkach formułowanie zarzutów do opinii sporządzonej przez RODK oraz polemika z opinią na płaszczyźnie merytorycznej jest niezwykle trudna i skomplikowana, gdyż podejmujemy dyskusję ze specjalistą w swej dziedzinie i stronie może po prostu brakować wiedzy w danym zakresie, dlatego czasem warto rozważyć konsultację opinii RODK z innym specjalistą, który w sposób obiektywny odniesie się do sporządzonej opinii i wskaże drogę formułowania poprawnych zarzutów.

            W praktyce jednakże dosyć często powtarzają się pewne schematy w opiniach sporządzanych przez RODK, które z łatwością pozwolą na sformułowanie skutecznych zarzutów.         Otóż, bardzo często w opiniach biegli wychodzą poza przyznane im uprawnienia i wywodzą subiektywne wnioski nie uwzględniające przedstawionego w tym zakresie stanowiska osoby badanej oraz jej przekonań i zachowania, niejako „zasłaniając się” dobrem dziecka, co w żadnym wypadku nie może zostać zaakceptowane. Ponadto, biegłym zdarza się samodzielnie dokonywać ustaleń faktycznych co do sytuacji dziecka i jego rodziców, co również nie należy do kompetencji biegłych i nie może zostać pominięte we wnoszonych zarzutach. Trafnie w tym zakresie wypowiedziała się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt 1117/13, stwierdzając, że opinia biegłych ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego w sprawie materiału, natomiast samo ustalenie stanu faktycznego należy do sądu orzekającego, a biegli powinni udzielić jedynie odpowiedzi na konkretne pytania. W niektórych przypadkach zasadny będzie również zarzut niewłaściwego metodologicznie podejścia do badanego problemu, polegające między innymi na zastosowaniu nieprecyzyjnych i mających znikomą wartość naukową metod, jednakże w tym wypadku z całą pewnością konieczna będzie konsultacja z innym specjalistą w dziedzinie psychologii.

            Gdy zarzuty zostaną prawidłowo wniesione, sąd najczęściej wysyła pismo z zarzutami do biegłych, którzy sporządzili opinię, z prośbą o ustosunkowanie się do wniesionych zastrzeżeń. Biegli w odpowiedzi na zarzuty sporządzą zatem opinię uzupełniającą do której strona ponownie może się odnieść. Sąd może również, na wniosek strony lub z własnej inicjatywy, wezwać biegłych na rozprawę sądową, wówczas na sali sądowej biegli udzielą dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzą na pytania stron. W wyjątkowych sytuacjach sąd może również powołać nowych biegłych i zarządzić sporządzenie nowej opinii, wówczas cały proceder z zarzutami do opinii może rozpocząć się od początku.