Poradnik rozwodowy – podstawowe informacje

ADWOKAT WROCŁAW – PAWEŁ BOROWSKI

1. Kiedy sąd orzeknie rozwód

Sąd orzeknie rozwód w przypadku gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Za rozkład pożycia przyjmuje się, że wspólne pożycie małżonków wyraża się we wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Zasadą jest, że zupełny rozkład pożycia występuje wtedy, gdy między małżonkami nie istnieje już żadna z tych więzi. Jeśli jednak przy braku więzi duchowej i fizycznej pozostały elementy więzi gospodarczej (np. wspólne mieszkanie), rozkład pożycia może być uznany za zupełny. Trwały rozkład pożycia ma miejsce wtedy, gdy można przyjąć, że małżonkowie już do siebie nie wrócą.

Zupełny i trwały rozkład pożycia jednak nie gwarantuje uzyskania rozwodu. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli:
• rozwód mógłby spowodować przykładowo pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci małżonków lub mógłby niekorzystnie wpłynąć na ich psychikę,
• stroną żądającą rozwodu jest małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi ze współmałżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
• orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Więcej informacji:

Kiedy sąd orzeknie rozwód oraz w jakich wypadkach orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne?


2. Co zostanie uregulowane w wyroku rozwodowym

Sąd, po rozpoznaniu wszystkich okoliczności, orzeka m.in.:
• O winie rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba, że małżonkowie zgodnie żądali zaniechania orzekania o winie. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.
• O władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
• O wysokości kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, jakie każdy z rodziców ma ponieść.

Natomiast fakultatywnymi elementami wyroku rozwodowego są:
▪ podział majątku – który może zostać przeprowadzony jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu;
▪ eksmisja jednego z małżonków – w wyjątkowych wypadkach, na żądanie drugiego małżonka, gdy rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

W przypadku przedłożenia przez małżonków porozumienia w przedmiocie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie sąd ma obowiązek uwzględnić takie porozumienie, o ile pozostaje ono w zgodzie z dobrem dziecka.

Skutkiem wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód jest ustanie małżeństwa, a dotychczasowi małżonkowie stają się osobami stanu wolnego, ustaje również wspólność majątkowa dotychczasowych małżonków.

Więcej informacji:

Co zostanie uregulowane w wyroku rozwodowym

3. Ile czasu trwa rozwód

Głównym czynnikiem który wpływa na to ile trwa rozwód jest to czy małżonkowie domagają się rozwodu z orzekaniem o winie czy też bez orzekania.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie jest możliwe nawet już na pierwszej rozprawie w przypadku gdy strony mają ustalone wspólne stanowisko w kwestiach o których sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym czyli opiece, kontaktach oraz władzy rodzicielskiej nad dziećmi, obowiązku alimentacyjnym oraz korzystaniu ze wspólnego mieszkania lub domu po rozwodzie.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie trudno jest określić czas trwania sprawy rozwodowej gdyż każda sprawa jest indywidualna. W takim przypadku sprawy rozwodowe mogą trwać długo zwłaszcza gdy każda ze stron chce wykazać swoje racje zeznaniami świadków. Postępowanie rozwodowe może również trwać dłużej jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci a małżonkowie nie potrafią porozumieć się w ich względzie.

Więcej informacji:

Jak długo trwa rozwód

4. Kiedy zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to przede wszystkim rozwiązanie dużo szybsze niż rozwód z orzekaniem o winie. Jednak na rozwód bez orzekania o winie nie należy decydować się tylko jeśli stronom zależy na szybkim rozwodzie. Decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie powinna zapaść jeśli obiektywna analiza okoliczności faktycznych wykazuje, że małżonkowi nie można przypisać wyłącznej winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Więcej informacji:

Jak udowodnić rozwód z winy obojga małżonków

5. Kiedy zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie jest postępowaniem dłuższym ale są przypadki w których należy zdecydować się właśnie na postępowanie tego rodzaju. Kluczową sprawą jest to, że wyrok rozwodowy który zawiera orzeczenie o winie kształtuje zakres obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami. Z chwilą wydania takiego orzeczenia wygasa obowiązek alimentacyjny względem małżonka który został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Warto przeanalizować obiektywne przesłanki do wniesienia pozwu z żądaniem orzeczenia rozwodu z winy małżonka zwłaszcza w przypadku gdy między małżonkami jest duża dysproporcja w posiadanym majątku lub osiąganych zarobkach.

Więcej informacji:

Czy warto zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie gdy są ku temu przesłanki

6. Jakie są koszty rozwodu

Wysokość opłaty od pozwu o rozwód określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 26 powołanej ustawy od pozwu rozwodowego pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł. Opłatę należy uiścić wnosząc pismo do sądu. Jeżeli opłata od pozwu nie zostanie wniesiona sąd wezwie stroną wnoszącą pozew do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Jeżeli w zakreślonym terminie opłata nie zostanie uiszczona, sąd zwróci pozew. Zwrot pozwu oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków jakie przepisy wiążą z wniesieniem pozwu do sądu – jest on traktowany tak jakby nigdy nie był wniesiony. Gdy sąd przychyli się do wniosku strony o rozwód, to ta strona może spodziewać się zwrotu poniesionych nakładów. Ten zwrot może być w całości lub w części.Strona przegrana pokrywa koszty poniesione przez drugą stronę sporu (opłaty, koszty adwokackich – jednak nie więcej niż 2160 zł, wynagrodzenia biegłych itp.).
Gdy sąd oddali w całości wniosek rozwodowy to strona wnosząca również będzie musiała zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę sporu.

Koszt wynajęcia adwokata z uwagi na to, że każda sprawa jest inna jest uzgadniamy indywidualnie po analizie sprawy. Dużo zależy od tego czy strony są zgodne w kluczowych kwestiach czy też sad musi rozstrzygnąć np o:
• winie małżonków
• o alimentach na dzieci
• o alimentach na małżonka
• o władzy rodzicielskiej
• o kontaktach z dziećmi
• o miejscu zamieszkania dzieci

Więcej informacji:

Ile kosztuje rozwód

7. Jakie dowody zgromadzić do rozwodu z orzekaniem o winie

Pamiętać należy, że przedmiotem dowodu muszą być fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie a także, że podstawą od orzeczenia wyłącznej winy małżonka – zdrada małżeńska, agresja, niewłaściwie relacje małżonka z rodziną, nieróbstwo, lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa, opuszczenie małżonka, nielojalność wobec małżonka

Więcej informacji:
Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym

8. W jakiej wysokości alimenty na dziecko

Wysokość alimentów określana jest każdorazowo dla sytuacji i potrzeb konkretnego dziecka. Zgodnie z art. 135 § 1 k.r. i o. „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Powyższe oznacza, że sąd przy określaniu udziału rodzica w kosztach utrzymania dzieci bierze pod uwagę:
1 miesięczny koszt utrzymania dziecka;
2 możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z rodziców;
3 osobisty wkład każdego z rodziców w opiekę nad dzieckiem i wychowanie dziecka
4 w przypadku, gdy zakres obowiązku alimentacyjnego określany jest w wyroku rozwodowym, sąd bierze pod uwagę poziom na jakim strony żyły w trakcie trwania małżeństwa stron.

Więcej informacji:
W jakiej wysokości alimenty na dziecko

9. Do kogo trafi dziecko po rozwodzie

Mówiąc o tym, do kogo trafi dziecko po rozwodzie należy przede wszystkim podkreślić, że sąd wydając postanowienie w przedmiocie powyższego kieruje się dobrem dziecka. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dają rodzicom możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem po rozwodzie, jak będzie wyglądało wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej oraz w jakiej formie odbywać się będą kontakty rodziców z dzieckiem. Powyższa możliwość wynika z treści art. 58 § 1 zdanie drugie zgodnie z którym „sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka”.

Więcej informacji:
Do kogo trafi dziecko po rozwodzie

więcej informacji na temat spraw rozwodowych, dotyczących podziału majątku, alimentów na naszych blogach:

www.adwokacirozwodowi.pl – rozwód, podział majątku, alimenty, kalkulatory alimentów
www.kontakty-z-dzieckiem.pl – kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska
https://www.blog-adwokatpawelborowski.pl/blog/

Potrzebujesz pomocy adwokatów z dużym doświadczeniem w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku, kontakty z dzieckiem oraz innych spraw rodzinnych – zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 792-635-184 lub 71 707-12-35. Posiadamy bardzo duże doświadczenie poparte sukcesami w prowadzeniu spraw rodzinnych. Podejmujemy się prowadzenia skomplikowanych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Możesz zadać nam także pytanie za pomocą formularza KONTAKT (czas odpowiedzi na formularze kontaktowe może być wydłużony)

tagi wpisu: poradnik rozwodowy, rozwód porady prawne, kiedy zdecydować się na rozwód, adwokat rozwód Wrocław, adwokat rodzinny Wrocław, kiedy podjąć decyzję o rozwodzie,